Palīdzība laulības šķiršanā

Atpakaļ 23 Augusts, 2017 Kā notiek laulības šķiršanas process Latvijā?

Latvija ir ES dalībvalsts. Pamatojoties uz ES tiesību aktiem, gadījumā, ja abi laulātie vēlas šķirt laulību, laulības šķiršanas procesam ir jānorit valstī, kas ir dzīvesvieta vienai no pusēm.
Gadījumā, kad laulātā (vai laulātās) pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikas teritorijā, laulību var šķirt pamatojoties uz Latvijas spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem. Spēkā esošie normatīvie tiesību akti ļauj laulātajiem iziet paātrinātu laulības šķiršanas procesu, ja tiek iesniegt kopīgs iesniegums par laulības šķiršanu.

Laulātajiem, vēl pirms laulības šķiršanas procesa uzsākšanas, ir jāatrisina paši svarīgākie jautājumi: par laulāto kopīgās mantas sadali, par nepilngadīgo bērnu aizgādību un citiem jautājumiem. Tajā gadījumā, kad laulātie ir vienojušiem, vai, ja viņiem nav nedz bērnu, nedz kopīgas mantas, laulība tiks šķirta pēc viena kalendārā mēneša.
Juridiskais birojs INLAT PLUS International nodrošinās komplekso juridisko atbalstu visā laulības šķiršanās procesa laikā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvija laulību var šķirt divos veidos:

Pie zvērināta notāra

Par laulības šķiršanu pie notāra saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem ir jāmaksā zvērināta notāra atlīdzības takse EUR 100-120 apmērā (maksa var mainīties ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus). Laulības šķiršana pie notāra, salīdzinājumā ar laulības šķiršanu tiesā, ir ievērojami vieglāks, ātrāks un arī lētāks process. Galvenais nosacījums laulības šķiršanai pie notāra ir, ka abi laulātie piekrīt laulības šķiršanai, starp viņiem nepastāv domstarpības sakarā ar nepilngadīgā bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem un par kopīgās mantas sadali, šajā gadījumā tiek noslēgta rakstiska vienošanās.

Laulātie ir paši tiesīgi sastādīt iepriekš minēto vienošanos, tomēr, ieteicams vērsties pēc palīdzības pie profesionāļiem. Notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu, pamatojoties uz abu laulāto kopīgu, notariāli apliecinātu iesniegumu. Laulātajiem ir kopīgi jāierodas pie notāra un jāiesniedz kopīgu iesniegumu par laulības šķiršanu. Iepriekš laulātajiem nav pašiem jāraksta iesniegums, iesniegumu sastādīs un apliecinās pats notārs. Pēc tam kad iesniegums par laulības šķiršanu notāram ir iesniegts un ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, notārs uzsāk laulības šķiršanas procesu.

Laulātajiem tiek dots laiks pārdomām un 30 dienu laikā, skaitot no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas, katram laulātajam ir tiesības atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu. Ja notārs minētajā 30 dienu termiņā nebūs saņēmis atsaukumu no kāda no laulātajiem, laulība tiks šķirta un tiks sagatavota laulības šķiršanas apliecība, un par laulības šķiršanu notārs paziņos: dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības territorijā laulība reģistrēta vai attiecīgās draudzes garīdzniekam. Pēc laulības šķiršanas notāram ir pienākums izsniegt laulības šķiršanās apliecību. Gadījumā, ja laulātie tomēr nav spējuši vienoties par bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali, laulība var tikt šķirta tikai tiesā.

Tiesā

Laulātie vēršas tiesu instancēs tajos gadījumos, kad nav spējīgi rast kompromisu laulības šķiršanās procesa gaitā. Šādos gadījumos laulības šķiršana notiek uz tiesas lēmuma pamata. Tomēr ir jāņem vērā, ka šķiršanās process tiesā ir laikietilpīgs, jo tiesa nosaka lietas izskatīšanas dienu, uzklausa pušu paskaidrojumus un pieņem lēmumu par laulības šķiršanu vai lietas atlikšanu un dažos gadījumos nosaka laulības samierināšanas laiku. Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā, vispirms ir jāsamaksā valsts nodeva, kas ir EUR 145 apmērā. Papildus ir jānomaksā arī ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus EUR 3,20 apmērā.

Prasību ceļ tiesā pēc atbildētāja (otra laulātā) deklarētās dzīvesvietas. Tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu, ja laulība ir izirusi un laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti, viņiem nav kopīgas saimniecības un viens no laulātajiem noteikti negrib to atjaunot. Kā arī prasībā ir jānorāda no kura brīža laulātie nedzīvo kopā, vai otrs laulātais piekrīt laulības šķiršanai, vai laulātie ir vienojušies par nepilngadīgā bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem, par kopīgās mantas sadali vai izsaka par to lūgumus tiesai.

Kā arī tiesa, likumā noteiktajā kārtībā, var šķirt laulību, ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus. Pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums par laulības šķiršanu, sprieduma norakstu nosuta tai dzimtsarakstu nodaļai, kur noslēgta laulība, vai arī attiecīgajai baznīcai (draudzes garīdzniekam), kā arī izsniedz bijušajiem laulātajiem

Laulības šķiršana Latvijā ar INLAT PLUS International palīdzību:

INLAT PLUS International juristi sniegs Jums palīdzību, risinot dažādas pakāpes grūtības problēmas. Pakalpojumu klāstā, ko piedāvā mūsu uzņēmums, ir iekļauts

Kontaktinformācija

Lai saņemtu konsultāciju vai papildus informāciju, Jūs varat Mums piezvanīt pa tālruni vai apmeklēt INLAT PLUS International biroju.

Тālrunis: +371 29 621 615
Bezmaksas e-pasts konsultācijām: info@inlatplusinter.lv